Szanowni Państwo,

Adres naszej strony internetowej to: https://germania.net.pl.

Germania Tech sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (ul. Jesienna 26/1, 62-064 Plewiska, Polska, NIP: 7773350852, KRS: 0000791248) jak każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe na terenie Unii Europejskiej, od 25 maja 2018 roku będzie zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych potocznie RODO lub GDPR).

Jako podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania danych, jesteśmy na podstawie zawartych umów (w rozumieniu ww. Rozporządzenia) Administratorem Państwa Danych Osobowych.

Odwiedzanie strony internetowej (adres) i poszczególnych zakładek, skutkuje automatycznym zbieraniem danych dotyczących wizyty m.in. adres IP, typ przeglądarki, czas odwiedzin, kontaktu za pomocą strony internetowej, telefonu, wiadomości mail, skutkuje przekazywaniem danych osobowych m.in. imię, nazwisko, adres mail, telefon kontaktowy.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

● Realizacji umownych zobowiązań oraz obowiązków ciążących na Administratorze, związanych z podpisaniem i realizacją umowy tzw. świadczenie usług
● Podjęcia działań na żądanie związanych z prowadzonymi konsultacjami oraz realizacją danego zamówienia
● Przetwarzania danych osobowych zgodnie z uzasadnionymi przepisami prawa, interesem Administratora m.in. do celów administracyjnych związanych z wystawieniem i przechowywaniem dokumentu księgowego oraz faktury
● Prowadzenia dokładnych statystyk oraz analiz
● Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
● Dowodowych (archiwalnych), które są realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych, związanych z zabezpieczeniem informacji na wypadek obowiązku wykazania działania zgodnego z prawem
● Udzielania odpowiedzi drogą listowną, elektroniczną lub telefoniczną na zapytania, wnioski i pisma
● Prowadzenia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom
● Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wynikłymi roszczeniami
● Badania satysfakcji Klienta, poprawy jakości oferowanych usług, zwiększenia zadowolenia podczas realizacji danego projektu.
● Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niemniej jednak w przypadku zawarcia umowy oraz realizacji jej postanowień podanie danych osobowych jest konieczne

Administrator

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, numer NIP, REGON, PESEL oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową realizacji wyżej wymienionych celów.

Każdej osobie, której dane przetwarzamy w dowolnym momencie przysługuje prawo do:
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
● dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
● sprostowania (poprawiania) swoich danych,
● usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
● przenoszenia danych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego,
● cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe nie podlegają sprzedaży oraz udostępnianiu podmiotom trzecim.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie organom władzy publicznej lub osobom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w celach oraz zakresie wynikającym z przepisów prawnych.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz wykorzystywane stosownie do wcześniej ustalonych przesłanek.

Korzystanie z plików cookies (ciasteczka)

1. Dana strona internetowa korzysta z technologii zawierającej pliki cookies. Cookie to mały plik, który składa się z liczb i liter. Za wcześniej uzyskaną zgodą, Administrator strony umieszcza pliki cookies na komputerze użytkownika. Pliki cookies umożliwiają Administratorowi strony internetowej odróżnienie użytkownika od innych osób odwiedzających daną witrynę.
2. Korzystanie z plików cookies pozwala na:
Przekazanie interesujących treści, dopasowanych do indywidualnych upodobań użytkownika
Ulepszeniu strony internetowej
Usuwaniu zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo użytkownika w sieci.
3. Pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających komukolwiek na kontakt m.in. telefoniczny, mailowy lub z użyciem innych środków komunikacji, z użytkownikiem, który wyraził zgodę na korzystanie z plików cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uaktualniania polityki prywatności bez konieczności informowania użytkowników.
2. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Administratora wchodzą w życie wraz z zamieszczeniem ich na danej stronie internetowej.
3. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za monitorowanie wprowadzanych uaktualnień oraz zgadza się na korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu danych zmian. To natomiast skutkuje pełną akceptację zmian, które zaszły w Polityce Prywatności.